قالب های سایت

کانی وب شامل قالب های بسیار متنوع و جذابی برای وبسایت می باشد که برای طیف وسیعی از وبسایت ها مناسب است.

قالب صنعت

قالب قانون

قالب آسمان

قالب رویداد

قالب اپلیکیشن

قالب چکاتلون

قالب ASENTUS

قالب دانلود مانیا

قالب چهارچوب

قالب گاردین

قالب ISLEMAG

قالب NAPOLI

قالب FLAT THEME

قالب شتاب

قالب هومان

قالب حالت جامد